Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Radna tijela

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i drugih akata Vijeća, za proučavanje i raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća kao i za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela Vijeća.

Radna tijela Vijeća su odbori i komisije. Odbori imaju predsjednika/cu i četiri člana/ice, a komisije predsjednika/cu i dva člana/ice.

Odbor i komisije u sastavu Gradskog vijeća


Popis odbora i komisija i njihovih članova

RADNA TIJELA VIJEĆA

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i drugih akata Vijeća, za proučavanje i raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća kao i za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela Vijeća.

Radna tijela Vijeća su odbori i komisije.

Odbori imaju predsjednika i četiri člana, a komisije predsjednika i dva člana.

Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana razrješenja dužnosti, odnosno najduže do  isteka mandata saziva Vijeća.

Predsjednika i ostale članove radnih tijela bira Vijeće javnim glasovanjem iz reda vijećnika, iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, te udruga građana sa sjedištem na području Grada po načelu stručnosti, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.

Članovi Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanje biraju se isključivo iz redova vijećnika.

Predsjednik i članovi ostalih odbora mogu se zbog potrebe stručnosti birati i izvan redova vijećnika.

Odluka o visini naknade članovima Gradskog vijeća Grada Ozlja i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Ozlja