Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Prostorni plan

II. izmjene i dopune PPUG Ozlja

Odluka o ispravku tehničke greške u tekstualnom dijelu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja

PPUG OZALJ – Usvojeni plan

1. Korištenje i namjena površina

2A. Promet posta i TK

2B. Energetski i vodnogospodarski sustav

3A. Uvjeti korištenja i zaštite

4.1 ko Sekulići

4.2 ko Sekulići

4.4 ko Sekulići

4.6 ko Malinci

4.7 ko Brašljevica

4.8 ko Brašljevica

4.10 ko Dvorište Vivodinsko

4.11 ko Dvorište Vivodinsko

4.12 ko Lović Prekriški

4.13 ko Donji Lović

4.14 ko Donji Lović

4.15 ko Ferenci

4.16 ko Bratovanci

4.17 ko Zaluka

4.18 ko Vrhovac

4.19 ko Police Pirišće

4.20 ko Ilovac

4.21 ko Zajačko Selo

4.22 ko Podbrežje

4.23 ko Novaki Ozaljski

4.24 ko Ozaljski Oštri Vrh

4.25 ko Ozalj

4.26 ko Breznik

4.27 ko Svetice

4.28 ko Slapno

4.29 ko Trg

4.30 ko Trg

4.31 ko Trg

4.32 ko Zorkovac

4.33 ko Svetičko Hrašće

4.34 ko Jaškovo

4.35 ko Pokupje

4.36 ko Tomašnica

4.37 ko Tomašnica

4.38 ko Tomašnica


I. izmjene i dopune PPUG Ozlja

PPUG OZALJI.DI_Usvojen plan_1

PPUG OZALJI.DI_Usvojen plan_2

1. Korištenje i namjena površina

2A. Promet posta i TK

2B. Energetski i vodnogospodarski sustav

3A. Uvjeti korištenja i zaštite

3B. Područja primjene posebnih ograničenja

4.1. ko Sekulići

4.2. ko Sekulići
4.3. ko Sekulići
4.4. ko Sekulići
4.5. ko Malinci
4.6. ko Malinci
4.7. ko Brašljevica
4.8. ko Brašljevica
4.9. ko Vivodina
4.10. ko Dvorište Vivodinsko
4.11. ko Dvorište Vivodinsko
4.12. ko Lović Prekriški
4.13. ko Donji Lović
4.14. ko Donji Lović
4.15. ko Ferenci
4.16. ko Bratovanci
4.17. ko Zaluka
4.18. ko Vrhovac
4.19. ko Police Pirišće
4.20. ko Ilovac
4.21. ko Zajačko Selo
4.22. ko Podbrežje
4.23. ko Novaki Ozaljski
4.24. ko Ozaljski Oštri Vrh
4.25. ko Ozalj
4.26. ko Breznik
4.27. ko Svetice
4.28. ko Slapno
4.29. ko Trg
4.30. ko Trg
4.31. ko Trg
4.32. ko Zorkovac
4.33. ko Svetičko Hrašće
4.34. ko Jaškovo
4.35. ko Pokupje
4.36. ko Tomašnica
4.37. ko Tomašnica
4.38. ko Tomašnica


Prostorni plan uređenja grada Ozlja službeni je dokument donesen na temelju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru objavljenih u Službenom glasniku Grada Ozlja broj 03/04.

Odluka Gradskog vijeća o donošenju plana objavljena je u Službenom glasniku Grada Ozlja broj 04/06.
Javni uvid održan je u periodu od 24.05.2005. do 27.06.2005. godine.
Suglasnost na plan prema članku 24. Zakona o prostornom uređenju: Suglasnost Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostave u Ozlju (Klasa: 350-02/06-01/02, Ur.broj 2133-10-01/4-06-04 od 08.rujna 2006.godine).

Tekstualni dio Prostornog plana 
GRAFIČKI PRIKAZ KATASTARSKIH OPĆINA:

(prikaz je pripremljen u pdf formatu dokumenata i to na jednom listu po katastarskoj općini)

 1. k.o. Sekulići
 2. k.o. Sekulići
 3. k.o. Sekulići
 4. k.o. Sekulići
 5. k.o. Malinci
 6. k.o. Malinci
 7. k.o. Brašljevica
 8. k.o. Brašljevica
 9. k.o. Vivodina
 10. k.o. Dvorište Vivodinsko
 11. k.o. Dvorište Vivodinsko
 12. k.o. Lović Prekriški
 13. k.o. Donji Lović
 14. k.o. Donji Lović
 15. k.o. Ferenci
 16. k.o. Bratovanci
 17. k.o. Zaluka
 18. k.o. Vrhovac
 19. k.o. Police Pirišće
 20. k.o. Ilovac
 21. k.o. Zajačko Selo
 22. k.o. Podbrežje
 23. k.o. Novaki Ozaljski
 24. k.o. Ozaljski oštri vrh
 25. k.o. Ozalj
 26. k.o. Breznik
 27. k.o. Svetice
 28. k.o. Slapno
 29. k.o. Trg
 30. k.o. Trg
 31. k.o. Trg
 32. k.o. Zorkovac
 33. k.o. Svetičko Hrašće
 34. k.o. Jaškovo
 35. k.o. Pokupje
 36. k.o. Tomašnica
 37. k.o. Tomašnica
 38. k.o. Tomašnica

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja


Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja


Urbanistički Plana uređenja gospodarsko – proizvodne zone LUG (UPU3) 

Tekstualni dio

Izmjene i dopune urbanističkog Plana uređenja gospodarsko – proizvodne zone LUG (UPU3) 

Odredbe za provođenje

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina

2.A. Promet

2.B. TK i Energetski sustav

2.C. Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti korištenja

4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički Plan uređenja Grada Ozlja (UPU1)

Urbanistički plan uređenja Grada Ozlja – pročišćeni tekst (2019.g)

Odredbe za provođenje (2009.g)

Obrazloženje

Obvezni prilozi Plana

GRAFIČKI DIO:

1.Namjena površina

2.a.Promet

2.b.TK i energetski sustav

2.c.Vodnogospodarski sustav

3.a.Uvjeti korištenja

3.b.Oblici korištenja

4.Način i uvjeti gradnje


I. izmjene i dopune urbanističkog Plan uređenja Grada Ozlja – izvješće o javnoj raspravi


JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA OZLJA (UPU1)

Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1) koja će trajati od 13. prosinca 2018. do 20. prosinca 2018. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.

VIŠE…

Prijedlog  I. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)  možete pogledati OVDJE.


Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1) – 06.rujna 2022. godine


Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje:

Javnu raspravu o prijedlogu II. izmjena i dopuna (UPU1)

TEKSTUALNI DIO

UPU – Sažetak

Obrazloženje

Odredbe za provođenje

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja UPU1

Odluka kojom se utvrđuje da za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)

GRAFIČKI DIO

1 – Korištenje i namjena površina

2A – Promet

2B – Pošta, telekomunikacije i energetski sustav

2C – Vodnogospodarski sustav

3A – Uvjeti korištenja

3B – Oblici korištenja

4 – Način gradnje

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje

Odredbe za provođenje

GRAFIČKI DIO

1 – Korištenje i namjena površina

2A – Promet

2B – Pošta, telekomunikacije i energetski sustav

2C – Vodnogospodarski sustav

3A – Uvjeti korištenja

3B – Oblici korištenja

4 – Način gradnje


Detaljni plan uređenja gospodarsko – poslovne zone u Ozlju (DPU 1) – Službeni glasnik Grada Ozlja 7/2011

Tekst Izmjene i dopune DPU 1 OZALJ

1 – Detaljna namjena površina DPU 1 Ozalj

2a – Prometni sustav DPU 1 Ozalj

2b – Energetski i telekomunikacijski sustav DPU 1 Ozalj

2c – Sustav vodoopskrbe i odvodnje DPU 1 Ozalj

3 – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina DPU 1 Oza

4 – Uvjeti gradnje DPU 1 Ozalj


Detaljni plan uređenja gospodarsko – poslovne zone u Ozlju (DPU 1) – Službeni glasnik Grada Ozlja 5/2007

Tekst DPU1 OZALJ

1. Detaljna namjena površina DPU1 OZALJ

2.a Prometni sustav DPU1 OZALJ

2.b Energetski i telekomunikacijski sustav DPU1 OZALJ

2.c Sustav vodoopskrbe i odvodnje DPU1 OZALJ

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina DPU1 OZALJ

4. Uvjeti gradnje DPU1 OZALJ