Kategorije
Gradski info Novosti

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OZLJA

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja trajat će petnaest (15) dana, od 6. prosinca do 21. prosinca 2021. godine, a uvid u tekstualne i grafičke dijelove Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja te Sažetak za javnost može se izvršiti osobno u prostorijama Grada Ozlja, Kurilovac 1, 47280 Ozalj, svaki radni dan, od 08,00 -14,00 sati (uz pridržavanje svih trenutno važećih epidemioloških mjera)

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja za javnu raspravu

JAVNA RASPRAVA

TEKSTUALNI DIO

PRIJEDLOG PLANA

SAŽETAK ZA JAVNOST

GRAFIČKI DIO

1.Korištenje i namjena površina

2A.Promet posta i tk

2B.Energetski i vodnogospodarski sustav

3A.Uvjeti korištenja i zaštite

3B.Područja primjene posebnih ograničenja

4.1.GRADEVINSKA_PODRUCJA k.o. Sekulići

4.10.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Dvorišće Vivodinsko

4.11.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Dvorišće Vivodinsko

4.12.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Lović Prekriški

4.13.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Donji Lović

4.14.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Donji Lović

4.15.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Ferenci

4.16.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Bratovanci

4.17.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Zaluka

4.18.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Vrhovac

4.19.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Police Pirišće

4.2.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Sekulići

4.20.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Ilovac

4.21.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Zajačko Selo

4.22.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Podbrežje

4.23.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Novaki Ozaljski

4.24.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Ozaljski Oštri Vrh

4.25.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Ozalj

4.26.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Breznik

4.27.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Svetice

4.28.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Slapno

4.29.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Trg

4.3.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Sekulići

4.30.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Trg

4.31.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Trg

4.32.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Zorkovac

4.33.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Svetičko Hrašće

4.34.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Jaškovo

4.35.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Pokupje

4.36.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Tomašnica

4.37.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Tomašnica

4.38.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Tomašnica

4.4.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Sekulići

4.5.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Malinci

4.6.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Malinci

4.7.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Brašljevica

4.8.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Brašljevica

4.9.GRAĐEVINSKA PODRUČJA – k.o. Vivodina

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 26. studenoga 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece do 30.06.2022. godine

NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece do povratka odgojiteljice sa dužeg bolovanja

Kategorije
Gradski info Novosti

JAVNO SAVJETOVANJE – PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/2021). Zakonom je propisano da je jedinica lokalne samouprave obvezna donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge, a člankom 66. Zakona propisano je koje sve odredbe treba ta Odluka sadržati. Slijedom toga, Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u suradnji s komunalnim društvom Azelija eko d.o.o. pripremio je novu Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ozlja.

Odlukom se, kao i do sada, propisuje da se, kao kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja koje traje mjesec dana, koristi zapremina (volumen) posude za miješani komunalni otpad i evidentirani broj primopredaja otpada tijekom obračunskog razdoblja. Na taj način korisnici mogu utjecati na ukupne troškove usluge smanjenjem broja predaja miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja što se postiže urednim odvajanjem otpada koji se može reciklirati te biootpada, kako bi se na zbrinjavanje predala što manja količinu miješanog komunalnog otpada odvoz kojega se naplaćuje u varijabilnom dijelu cijene javne usluge.

Korisnici javne usluge se u Odluci dijele na korisnike koji su kućanstvo (potkategorije a. obiteljske kuće i b. stambene zgrade) i korisnike koji nisu kućanstvo (pravne osobe, fizičke osobe obrtnici, fizičke osobe iznajmljivači nekretnina koji pružaju ugostiteljske usluge).

Cijenu javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio). Odlukom su predviđene i ugovorne kazne u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), sukladno Zakonu, uključuje sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom, kao što su: troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškovi prijevoza otpada, troškovi obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada, troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge te troškovi propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

Cijena obvezne minimalne javne usluge na području Grada Ozlja jedinstvena je za sve korisnike javne usluge kategorije kućanstvo i iznosi 50,00 kuna mjesečno (bez PDV-a), dok za korisnike koji nisu kućanstvo iznosi 80,00 kuna mjesečno (bez PDV-a). Novom Odlukom se prvenstveno potiče korisnike javne usluge na predaju otpada odvojeno po vrstama kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te količina otpada koji se trenutno odlaže na odlagalištu, a u budućnosti će se uz velike troškove obrađivati u centru za gospodarenje otpadom.

Poveznica na rubriku savjetovanja: https://ozalj.hr/grad/aktualna-savjetovanja/

Kategorije
Gradski info Novosti

Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima prigodom blagdana Božića

Na temelju članka 18. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 8/20), članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 19. studenog 2021. godine, objavljuje

JAVNI POZIV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć prigodom blagdana ostvaruju umirovljenici čija mirovina iznosi do 1.000,00 kuna mjesečno – u iznosu od 500,00 kuna, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 1.000,01 – 1.800,00 kuna mjesečno – u iznosu od 300,00 kuna. U iznos mirovine uračunava se mirovina ostvarena u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Zahtjevi se podnose Gradu Ozlju, Kurilovac 1 osobno uz predočenje EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju, putem pošte na adresu Kurilovac 1, Ozalj ili putem e-Usluga Grada Ozlja do 09. prosinca 2021. godine.
Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o statusu i visini mirovine (tzv. ”odrezak” zadnje isplaćene mirovine, odnosno obavijest HZMO-a o mirovinskim primanjima ili drugi dokaz o statusu umirovljenika i visini mirovine.

JAVNI POZIV

E-OBRAZAC

OBRAZAC (WORD)

Kategorije
Gradski info

Obavijest – radovi u naselju Podgraj

Posebna regulacija prometa planira se za danas (17.11.) i petak (19.11.) u radnom vremenu do 15 sati gdje će biti zatvorena cesta kroz naselja Podgraj od kućnog broja 18 do 19 te će se koristiti obilazak kroz naselje Lukšići Ozaljski.

Izvode se radovi na Sanaciji klizišta  – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste i potpornog zida. Izvođač radova je Arkada d.o.o.

Kategorije
Gradski info

Obavijest o promjeni privremene regulacije prometa tijekom radova na izgradnji mosta u Gornjem Pokupju

Poštovani građani,

prenosimo vam obavijest Hrvatskih cesta d.o.o. o promjeni privremene regulacije prometa koja je na snazi zbog radova na izgradnji mosta u Gornjem Pokupju.

U utorak, 16.11.2021. preko “starog“ mosta na Kupi u Gornjem Pokupju bit će omogućeno prometovanje vozilima do 3.5 t, autobusima za prijevoz učenika i vozilima hitne službe. Zbog radova, promet će se odvijati suženim kolnikom, uz ograničenje brzine od 30km/h. Povremeno će se regulacija prometa vršiti naizmjeničnim propuštanjem vozila jednim prometnom trakom pomoću pokretnih semafora, radnim danom od 07,00 sati do 15,00 sati. Obilazni pravac za vozila iznad 3,5 t ostaje nepromijenjen: Ozalj (D228) – Zajačko selo (ŽC3297) – Podbrežje (ŽC3297) – Brezarić (D546) – Draganić (D1), u oba smjera.

Mještani Priselaca moći će pristupiti naselju uobičajenim putem preko mosta na Dobri. Uslijed eventualnih prekida prometa tijekom radova između “starog“ mosta preko Kupe i mosta na Dobri, obilazni pravac je od DC228 u Donjem Pokupju kroz naselje Brodarci u Ul. Brdo te pored iskopa ciglane po makadamskoj cesti do naselja Priselci.

Nova privremena regulacija prometa bit će na snazi od 16.11.2021.godine do 28.02.2022.godine. Također, ovim putem najavljujemo da će unutar navedenog perioda biti potrebna dva dodatna kraća zatvaranja prometa zbog završnog asfaltiranja i probnog opterećenja novog mosta.

Zahvaljujemo na razumijevanju te molimo za poštivanje privremene regulacije prometa.

Kategorije
Gradski info

Obavijest o primjeni Odluke Stožera civilne zaštite RH

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12. studenog 2021. godine, Grad Ozalj će od utorka, 16. studenog 2021. godine za sve stranke, kao i druge osobe koje dolaze u službene prostorije Grada Ozlja po bilo kojoj osnovi, primjenjivati Odluku na način da će tražiti predočenje EU digitalne COVID potvrde ili predočenje drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju. U nastavku ODLUKA.

Kategorije
Gradski info

Obavijest Hrvatskih cesta o radovima na izgradnji mosta u Gornjem Pokupju

Na upit Grada Ozlja, Hrvatske ceste d.o.o. izvijestile su nas o trenutnim radovima na izgradnji mosta u Gornjem Pokupju.

Asfaltiranje prvog nosivog sloja asfalta kreće sutra, 11.11.2021. godine i trajat će do subote, 13.11.2021. godine. U ponedjeljak, 15.11.2021. godine ostaje iscrtavanje privremene horizontalne signalizacije i pobijanje privremene odbojne ograde te eventualno čišćenje gradilišta od nepotrebnog materijala i opreme. Promet će biti pušten u utorak, 16.11.2021. godine samo za osobna vozila i pod gradilišnom regulacijom što znači da se neće moći voziti 100 km/h već je ograničenje 30 km/h.

Kategorije
Gradski info

DODJELA JAVNIH PRIZNANJA GRADA OZLJA

Temeljem Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2020. godinu donesene na 28. sjednici Gradskog vijeća, za iznimna postignuća i značajan doprinos u području gospodarskog i društvenog života Grada Ozlja, kao i za ostala osobito vrijedna postignuća u 2020. godini, dodijeljene su sljedeće nagrade Grada Ozlja:

  1. Vatrogasnoj zajednici Grada Ozlja – iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti
  2. Grozdani Ferenaciz područja znanosti, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja

Za osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Ozlja te za cjelovito djelo koje je ostvarila tijekom radnog i životnog vijeka, dodjeljuje se nagrada Grada Ozlja za životno djelo

3. Dragici Kalinić

Vatrogasna zajednica Grada Ozlja – javno priznanje iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnostiVZGO broji 770 članova u 9 društava s područja Grada Ozlja, aktivno radi na školovanju i stručnom osposobljavanju članstva, opremanju društava vatrogasnom opremom, obnavljanju voznog parka te služi kao administrativna i financijska pomoć za sve tekuće probleme u društvima. Zajednica broji 300 članova, od vatrogasne mladeži i vatrogasaca do časnika I. klase, te 155 članova osposobljenih po specijalnostima, od voditelja mladeži, do radova na vodi, strojara, vezista i slično, a ponose se i velikim brojem školovanih vatrogaskinja. Zajednica uvelike potiče rad s djecom i mladeži sufinanciranjem odlazaka na natjecanja. Članovi Zajednice aktivno se uključuju u radne akcije organizirane slijedom elementarnih nepogoda na području cijele Hrvatske, te je među aktivnijim zajednicama u Karlovačkoj županiji. Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 Zajednica je aktivno sudjelovala u aktivnostima pri sprečavanju širenja COVID-19. Angažirana je u kontroli provođenja odluka Stožera civilne zaštite RH. Vatrogasna zajednica Grada Ozlja i DVD-ovi sudjelovali su u intervencijama, u potresom pogođenim područjima Sisačko moslavačke županije koji se nažalost dogodio potkraj 2020. godine. Ophodnjom, dostavom hrane i raznih potrepština te pomoći stradalima u saniranju štete na kućama, naši vatrogasci u 2020. godini prešli su više od 4.000 km.

Grozdana Ferenac – javno priznanje iz područja znanosti, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanjaGđa. Grozdana Ferenac je zaljubljenica u etno baštinu vrhovačkog kraja. Skupljačica je i čuvarica tradicijskih predmeta i naročito običaja. Gđa. Grozdana poseban talent sama dijeli u dva smjera; – priče o stvarnim događajima iz povijesti kraja, kojih je sama bila svjedok u mladosti ili ih je usmenom predajom dobila od svojih predaka i sumještana, – opisi običaja koji su karakteristični za Vrhovac i vrhovački kraj, koje je također ,,sakupila” bilo usmenom predajom, bilo osobnim sjećanjem na običaje kojima je od najranije dobi svjedočila. Običaj tradicijske obrade vinograda, gđa. Grozdana od 2018., od kada je posađen eksperimentalni vinograd kod Plepelić dvora u Škaljevici, u okviru projekta ,,Autohtone sorte vinove loze”, zajedno sa svojim sumještankama ,,živi” svake sezone. Gđa. Grozdana je vrlo aktivna i angažirana u pomaganju svim udrugama civilnog društva koje djeluju na području Vrhovca.

Dragica Kalinić – nagrada za životno djelo

Gđa. Dragica Kalinić rođena je 15.10.1942. godine, u Ozlju. Osnovnu školu završila je u Ozlju, Gimnaziju u Karlovcu, a Pedagošku akademiju (biologija, kemija), zvanje nastavnik biologije i kemije, u Zagrebu. Prvi puta se zapošljava u Područnoj školi Kašt, gdje je predavala prirodu, biologiju, kemiju, njemački jezik i likovnu kulturu. 1965. godine premješta se u Područnu školu Kamanje, gdje nastavlja predavati predmete kao i u Kaštu, a kako se tih godina uvodi i predmet ,,domaćinstvo”, preuzima i taj predmet. U Kamanju je utemeljila grupu ,,Mladi čuvari prirode”, za uređenje i čuvanje okoliša i škole i prirode. 1977. počinje raditi u Matičnoj školi Ozalj, gdje je predavala prirodu, biologiju, kemiju, domaćinstvo i prvu pomoć.

Dobitnica je niza nagrada, plaketa i spomen diploma.

Cijeli svoj radni vijek, punih 40 godina i 4 mjeseca, gđa. Dragica Kalinić odradila je u ozaljskom kraju, u svom Zavičaju!

Čestitke svim nagrađenima!

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA VJERSKIH ZAJEDNICA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja 5/15, 6/20) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA VJERSKIH ZAJEDICA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

Upute za prijavitelje

Opisno izvješće realiziranog programa

Obrazac proračuna

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac za isplatu sredstava

Obrazac PROT-POT

Kontrolni popis dokumenata

Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave