Grad Ozalj

GRAD OZALJ ZA 2022. GODINU UVODI NOVE POTICAJNE MJERE ZA MLADE OBITELJI

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ozlja u 2021. godini jednoglasno je usvojen Proračun Grada Ozlja za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kao i niz odluka, kojima je cilj  demografska obnova, smanjenje iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Grada Ozlja i daljnji gospodarski rast.

Tako će od 1.1. 2022. godine iznos naknade za opremu novorođenog djeteta biti povećan sa dosadašnjih 2.000,00 kn na 3.000,00 kn, a navedenu naknadu moći će ostvariti svi roditelji za djecu sa prebivalištem na području Grada Ozlja, rođenu u 2022. godini, od kojih barem jedan roditelj ima prebivalište na području Grada.

Jedna od najvažnijih promjena, koju je usvojilo Gradsko vijeće, je da će se u 2022. godini roditeljima trećeg i svakog sljedećeg djeteta omogućiti besplatni boravak djeteta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj.

Uvedene su nove mjere financijske pomoći za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji radi kupnje obiteljske kuće/stana na području Grada Ozlja,  gradnje obiteljske kuće ili poboljšanja kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Navedene mjere, u iznosu do 20.000,00 kn, moći će koristiti, nakon objave javnog poziva, mlade obitelji pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova nije stariji od 40 godina i da je u stalnom radnom odnosu te da u svom vlasništvu nemaju drugu useljivu nekretninu, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade ili rekonstruiraju predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske. Budući da je jedan od ciljeva usvojene odluke poticanje naseljavanja na područje Grada Ozlja, prihvatljivi korisnici mogu biti fizičke osobe, koje već imaju prebivalište na području Grada Ozlja, ali i one osobe koje još nemaju prebivalište na području Grada, ali će isto naknadno prijaviti u određenom roku nakon ostvarivanja financijske pomoći za kupnju, gradnju ili rekonstrukciju stambenog objekta.

Osobe koje prvi put grade obiteljsku kuću radi rješavanja svog stambenog pitanja će u 2022. godini moći ostvariti pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ako nisu stariji od 40 godina, ako obiteljska kuća koja se namjerava graditi ima najviše dvije stambene jedinice te ako podnositelj zahtjeva, niti njegovi članovi obiteljskog kućanstva nemaju na području Republike Hrvatske drugu useljivu kuću ili stan. Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 100% odnosit će se za obračunati obujam stambenog objekta do: 700 m3 za 4 – ero i više članu obitelj, 500 m3 za 3 – članu obitelj, 300 m3 za 2 – članu obitelj i 100 m3 za samca.