SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA SVIM UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Alen Vrboseventi, Obavijesti

book_guide_hero_books

Grad Ozalj i ove školske godine nastavlja sufinancirati nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih škola koji su slabijeg socijalnog stanja i svim ostalim učenicima koji pohađaju OŠ Slava Raškaj, a od ove školske godine po prvi puta sufinancira i nabavu udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ostvaruju učenici osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, čiji članovi kućanstva, osim općih uvjeta iz čl. 5., ispunjavaju socijalni uvjet iz čl. 7. ili imovinski uvjet iz čl. 8. ove Odluke, ukoliko isto ili slično pravo ne ostvare po drugoj osnovi i koji ne ponavljaju razred. Pravo na financiranje odnosno sufinanciranje priznaje se u obliku novčane naknade i to za učenike čiji članovi kućanstva ispunjavaju socijalni uvjet iz čl. 7. u visini do 100%, a za učenike čiji članovi kućanstva ispunjavaju imovinski uvjet iz čl. 8. ove Odluke u visini do 80% od ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete za određeni razred s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za svaku pojedinu školu, a prema odabiru iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava koje je objavilo nadležno Ministarstvo. Za ostvarivanje navedenog prava roditelj djeteta, odnosno djetetov skrbnik ili zakonski zastupnik dužan je podnijeti ispunjen zahtjev (ZAHTJEV UDŽBENICI – SOC. KRITERIJ), koji sadrži vlastoručno potpisanu izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o članovima zajedničkog domaćinstva i o ispunjavanju uvjeta iz čl. 5., presliku osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika, potvrdu škole o redovitom upisu učenika (osim za učenike OŠ Slava Raškaj), IBAN račun, te dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 7. (rješenje centra za socijalnu skrb o utvrđivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu) ili o ispunjavanju uvjeta iz čl. 8. (potvrdu poslodavca ili nadležne porezne uprave o prihodima svih članova domaćinstva isplaćenih u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, odnosno potvrdu Zavoda za zapošljavanje ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o nezaposlenosti, a za učenike samohranih roditelja i dokaz o statusu samohranog roditelja). Učenicima koji ostvare pravo na sufinanciranje udžbenika po drugoj osnovi (npr. iz državnog proračuna), priznat će se razlika iznosa za nabavu udžbenika najviše do iznosa utvrđenog st. 2.

Osim za učenike slabijeg socijalnog stanja, na osnovi Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2017./18., pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava ostvaruju učenici osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja i ostali učenici koji pohađaju osnovnu školu na području Grada Ozlja, bez obzira na njihovo prebivalište, koji ne ponavljaju razred i koji isto ili slično pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. Pravo na sufinanciranje priznaje se u obliku novčane naknade u visini do maksimalno 50% od ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete za određeni razred s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za svaku pojedinu školu, a prema odabiru iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava, kojeg objavljuje nadležno Ministarstvo  znanosti i obrazovanja. Za ostvarivanje navedenog prava roditelj djeteta, roditelj djeteta, odnosno djetetov skrbnik ili zakonski zastupnik dužan je podnijeti ispunjen zahtjev (ZAHTJEV UDŽBENICI – OSTALI UČENICI OŠ), koji sadrži vlastoručno potpisanu izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da navedeno pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi, te uz zahtjev priložiti presliku osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika, račun za kupljene udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva i broj IBAN računa. U odnosu na raniju Odluku iz 2016. godine, ne sufinancira se nabava školskog pribora. Podatke o redovitom pohađanju osnovne škole i o obveznim nastavnim predmetima učenika Grad će pribaviti po službenoj dužnosti.

Na osnovi Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike srednjih škola s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2017./18. sufinancirat će se nabava udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, koji ne ponavljaju razred i koji isto ili slično pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava priznaje se u obliku novčane naknade u visini do maksimalno 500,00 kn, a prema dostavljenom računu za kupljene udžbenike za obvezne nastavne predmete za određeni razred s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za svaku pojedinu srednju školu, a prema odabiru iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava, kojeg objavljuje nadležno Ministarstvo. Za ostvarivanje navedenog prava iz roditelj djeteta, odnosno djetetov skrbnik ili zakonski zastupnik dužan je podnijeti ispunjen zahtjev (ZAHTJEV – UDŽBENICI SREDNJE ŠKOLE), koji sadrži vlastoručno potpisanu izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da isto ili slično pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi, te uz zahtjev priložiti presliku osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika, potvrdu o redovitom pohađanju srednje škole, račun za kupljene udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva i broj IBAN računa.

Svi navedeni zahtjevi se podnose osobno, elektronskom poštom (grad.ozalj@ozalj.hr) ili u pisanom obliku na adresu Grada Ozlja, Kurilovac 1, 47280 Ozalj, od 1. kolovoza do 30. rujna 2017. godine te će se po proteku roka odbaciti. Korisnici svih prava (osim socijalnih) ne mogu biti fizičke osobe koje imaju dospjelu nepodmirenu obvezu prema Gradu osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se isti pridržavaju rokova plaćanja.

Za sve ostale informacije u vezi podnošenja zahtjeva možete se obratiti osobno u prostorije Grada Ozlja ili na tel.: 731-400.

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja grada Ozlja u školskoj godini 2017./2018.(soc. kriterij)

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2017./2018. (ostali učenici)

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2017./2018.