NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA (m/ž) DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

Branka MalicNatjecaji, Novosti

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene 29. 8. 2018. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, 47280 Ozalj, OIB 36389970954, objavljuje … Read More

N A T J E Č A J za radno mjesto Dokumentarist

Alen VrbosNatjecaji

Na temelju članka 22. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj i članka 55. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja, ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj,  raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto Dokumentarist VIŠE…

N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnih prostora

Alen VrbosNatjecaji

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (”Narodne novine” broj 125/11, 64/15) i članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 2/16), te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-03/18-01/03, URBROJ: 2133/05-02-18-1 od 23. svibnja 2018. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora objavljuje N … Read More

PONIŠTENJE OGLASA DOKUMENTARISTA U ZAVIČAJNOM MUZEJU OZALJ

Branka MalicNatjecaji

Zavičajni muzej Ozalj donio je odluku da se poništava oglas za radno mjesto dokumentarista u Zavičajnom muzeju Ozalj, raspisan 7. svibnja 2018. god. s obzirom na odredbe vezane uz Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i radu Zavičajnog muzeja Ozalj. VIŠE…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VODITELJA/ICE ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18- u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto voditelja/ice Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ozlja u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje P  … Read More

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalnih poslova održavanja makadamskih cesta na području Grada Ozlja

Alen VrbosNatjecaji

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Odluke o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora (Službeni glasnik Grada Ozlja  broj 5/15) i Odluke Gradonačelnice Grada Ozlja KLASA: 406-09/18-01/05, URBROJ: 2133/05-02-18-1 … Read More

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PEDAGOGA (M/Ž) U DJEČJEM VRTIĆU ZVONČIĆ OZALJ

Branka MalicNatjecaji

Temeljem čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), čl. 31 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) i čl. 47 Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto pedagoga (m/ž) na određeno, nepuno radno vrijeme pedagog – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme- … Read More

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI – 1 IZVRŠITELJ/ICA

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A J za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada … Read More