Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja

Alen VrbosNovosti

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („ Narodne novine“ br. 03/17) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš,  gradonačelnica Grada Ozlja, d o n o s i

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
 I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja