Zaštita osobnih podataka

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, a temeljem članka 37. UREDBE (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) za službenika za zaštitu podataka imenovana je Ariana Magdić.

U prilogu se nalazi Izvješće o imenovanju:

Imenovanje službenika za zaštitu podataka