Strategije

STRATEGIJE


Odluka o pokretanju izrade provedbenog programa grada ozlja za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine
ODLUKA O POKRETANJU IZRADE PLANA RAZVOJA ZA RAZDOBLJE OD 2021. – 2030. GODINE
ODLUKA O PRODULJENJU VAŽENJA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA OZLJA ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE
Strategija razvoja Grada Ozlja 2016. – 2020.
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja 2016. – 2020.