Kategorije
Gradski info

Postupak jednostavne nabave – Izgradnja WiFi infrastrukture vezano uz poziv “WiFi4EU”

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave, na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 9. Pravilnika o provedbi postupku jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/17, 4/18 i 6/19) te Odluke gradonačelnice o ponovnoj provedbi postupka jednostavne nabave za Izgradnja WiFi infrastrukture vezano uz poziv “WiFi4EU”, KLASA: 406-09/20-01/04, URBROJ: 2133/05-02-20-09 od 20. listopada 2020. godine, objavljuje:

Odluka o ponovnoj provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Obrazac ponudbenog lista – Prilog 1.

Obrazac troškovnika – Prilog 2.

Obrazac izjave o nekažnjavanju – Prilog 3.

Obrazac izjave o jamstvenom roku – Prilog 4.

Obrazac izjave o pružanju usluga održavanja – Prilog 5.

Obrazac izjave o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – Prilog 6.

Obrazac izjave o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Prilog 7.