Kategorije
Gradski info

Održana Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja

U Gradskoj vijećnici održana je Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja na kojoj su građanima predstavljeni ciljevi, pravna osnova za izradu i donošenje plana te prostorni obuhvat.
Sudionici u javnoj raspravi iznijeli su mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog urbanističkog plana na temelju danog tekstualnog i grafičkog dijela plana te njegovog obrazloženja.
Raspravljano je na način da su postavljali pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, a javnoj raspravi su, osim članova Mjesnog odbora Ozalj i zainteresiranih građana, bili nazočni i predstavnici DAGGK-a – Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac. Sve primjedbe i prijedlozi vezano za izmjenu i dopunu UPU-a zaprimaju se zaključno sa danom 16.1.2023. godine.