Odluke

RAZNE ODLUKE

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Ozlja za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

Odluka o imenovanju radne skupine za pripremu i provođenje postupaka izrade Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje od 2021. do 2025. godine


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Ozlja

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Ozlja


UDŽBENICI I PRIPADAJUĆA DOPUNSKA NASTAVNA SREDSTVA

Odluka o financiranju nabave udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za učenike srednjih škola s područja Grada Ozlja


PRIJEVOZ

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Ozlja u razdoblju od rujna 2021. do lipnja 2022. godine

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Ozlja u razdoblju od rujna 2020. do lipnja 2021. godine

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata sa područja Grada Ozlja za akademsku 2019./2020. godinu

Odluka o financiranju troškova posebnog linijskog prijevoza učenika osnovne škole s područja Grada Ozlja – iznad standarda


STIPENDIJE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja

Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja


SOCIJALNA SKRB

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (25. studenog 2020.g.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (25. studenog 2020. g.)

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (04. prosinca 2019. g.)

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (18. prosinac 2018. g)
Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (03. rujan 2018. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (05. lipanj 2018. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (27. veljača 2018. g.)
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (05. prosinac 2017. g.)


KOMUNALNE DJELATNOSTI

Odluka o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora


Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Ozlja (29. siječanj 2019. g.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima (25. veljače 2019. g.)

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ozlja (27. veljače 2020. g.)


Odluka o komunalnom redu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (11. srpanj 2013. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (23. veljača 2015. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (31. ožujak 2015. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (30. siječanj 2018. g.)

Odluka o komunalnom redu (26. lipnja 2019. g.)


Odluka o komunalnoj naknadi (29. siječanj 2019. g.)
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (04. prosinca 2019. g.) 

Odluka o komunalnom doprinosu (29. siječanj 2019. g.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarske djelatnosti na području Grada Ozlja

Odluka o obavljanju dimnjačarske djelatnosti na području Grada Ozlja


Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade