Kategorije
Gradski info Novosti

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja

Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 18/18) i članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („ Narodne novine“ br. 03/17) te članka 43. Statuta Grada Ozlja („ Službeni glasnik“ Grada Ozlja 03/21-pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja, d o n o s i

ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja