Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Svetičko Hrašće

Na temelju članka 8. stavak 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja” br. 2/22), a na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama, Gradonačelnica Grada Ozlja, raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnine

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA KUPA – NATJEČAJ ZA ZAKUP – ADRENALINSKI PARK OZALJ

Na temelju članka 10. st. 3. i 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Ozlja KLASA: 334-03/22-01/01, URBROJ: 2133/05-01-22-2 od 18. ožujka 2022. godine (”Službeni glasnik Grada Ozlja 2/2022), Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa, iz Ozlja,  Kurilovac 1, kao upravitelj javne turističke infrastrukture, objavljuje

Natječaj za zakup – Adrenalinski park Ozalj

OBRAZAC

Više na: https://www.tzp-kupa.hr/turisticka-zajednica/2022/06/09/natjecaj-za-zakup-adrenalinski-park-ozalj/

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za radno mjesto u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 23. svibnja 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za urbanizam i komunalne poslove na radno mjesto – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE O NATJEČAJU

OPIS POSLOVA

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

JAVNI POZIV ZA MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Na temelju članka 12. Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja13/21), članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 11. svibnja 2022. godine, objavljuje

JAVNI POZIV ZA MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Datum objave Javnog poziva: 11. svibnja 2022. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 15. studenog 2022. godine

Prijave na Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE APLIKACIJE.

Predmet ovog Javnog poziva je ostvarivanje za ostvarivanje prava na financijsku pomoć, u iznosima do 20.000,00 kuna prihvatljivih troškova, za sljedeće mjere:

1. FINANCIJSKA POMOĆ RADI KUPNJE OBITELJSKE KUĆE/STANA NA PODRUČJU GRADA OZLJA

2. FINANCIJSKA POMOĆ RADI GRADNJE OBITELJSKE KUĆE NA PODRUČJU GRADA OZLJA

3. FINANCIJSKA POMOĆ ZA POBOLJŠANJE KVALITETE STANOVANJA ULAGANJEM U REKONSTRUKCIJU OBITELJSKIH KUĆA KOJIMA SE OSIGURAVA NOVI STAMBENI PROSTOR NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com

Pitanja vezana za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: pisarnica@ozalj.hr

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za radno mjesto u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 09. svibnja 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

Natječaj – odgojitelj predškolske djece

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za radno mjesto ravnatelja/ice u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj na 4. sjednici održanoj dana 25. travnja 2022. godine, donijelo je odluku o objavi

NATJEČAJ – imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/22), Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2022.godini

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Ozlja

Upute za prijavitelje

Opisno izvješće realiziranog programa

OBRAZAC PRORAČUNA

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac za male potpore

OBRAZAC PROR-POT

Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave Ozalj

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Upute za korisnike aplikacije

Link za registraciju novih korisnika:

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu korisnika:

https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

podrska@som-system.com

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za radno mjesto u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 25. travnja 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Poništenje natječaja za radno mjesto voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA