Kategorije
Gradski info

Postupak jednostavne nabave – Izgradnja WiFi infrastrukture vezano uz poziv “WiFi4EU”

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave, na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 9. Pravilnika o provedbi postupku jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/17, 4/18 i 6/19) te Odluke gradonačelnice o ponovnoj provedbi postupka jednostavne nabave za Izgradnja WiFi infrastrukture vezano uz poziv “WiFi4EU”, KLASA: 406-09/20-01/04, URBROJ: 2133/05-02-20-09 od 20. listopada 2020. godine, objavljuje:

Odluka o ponovnoj provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Obrazac ponudbenog lista – Prilog 1.

Obrazac troškovnika – Prilog 2.

Obrazac izjave o nekažnjavanju – Prilog 3.

Obrazac izjave o jamstvenom roku – Prilog 4.

Obrazac izjave o pružanju usluga održavanja – Prilog 5.

Obrazac izjave o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – Prilog 6.

Obrazac izjave o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Prilog 7.

Kategorije
Gradski info

ISPITIVANJE KAKVOĆE VODE

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije proveo je ispitivanje kakvoće vode za kupanje rijeke Kupe i Dobre. Prema rezultatima ispitanih pokazatelja voda za kupanje rijeke Kupe i Dobre izvrsne je kakvoće.

Uživajte u čistoj vodi i prekrasnoj prirodi.

Rezultati mikrobiološke analize:

Analitičko izvješće – Kupa

Analitičko izvješće – Dobra

Kategorije
Gradski info

Poziv na dostavu ponuda – Gradnja nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave, na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 9. Pravilnika o provedbi postupku jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/17, 4/18 i 6/19) te Odluke gradonačelnice o provedbi postupka jednostavne nabave za Gradnju nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj, KLASA: 406-09/21-01/07, URBROJU: 2133/05-02-21-01 od 27. srpnja 2021. godine, za nabavu radova Gradnju nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj, objavljuje:

Postupak jednostavne nabave – Gradnja nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj 

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Projekt – mapa 1

Projekt – mapa 2

Troškovnik

Ponudbeni list

Obrazac uz točku 10.1.

27/07/2021

Kategorije
Gradski info Novosti

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja

Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 18/18) i članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („ Narodne novine“ br. 03/17) te članka 43. Statuta Grada Ozlja („ Službeni glasnik“ Grada Ozlja 03/21-pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja, d o n o s i

ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja

Kategorije
Gradski info

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE – Male komunalne akcije

Male komunalne akcije uređenja objekta komunalne infrastrukture ili “komunalni prioriteti mjesnih odbora“ su aktivnostikoje se provode s ciljem podizanja kvalitete življenja građana odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti mjesnih odbora.

Komunalne prioritete predlažu građani i vijeća mjesnih odbora, a realizira Grad Ozalj.

Male komunalne akcije („komunalni prioriteti“) obuhvaćaju prijedloge radova vezane za uređenje:

 • javnih zelenih površina
 • pješačkih staza, pješačkih zona (stepeništa, prolaza)
 • dječjih igrališta
 • komunalne opreme (klupe, garniture za sjedenje)
 • autobusnih nadstrešnica
 • sanaciju divljih deponija
 • kupališta
 • vertikalne signalizacije (postava prometnih znakova, prometnih ogledala)
 • objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina
 • prostora na grobljima.

Male komunalne akcije („komunalne prioritete“) mogu predlagati:

 • vijeća mjesnih odbora
 • građani i
 • udruge građana
 • građani i udruge građana uz suglasnost predsjednika vijeća mjesnog odbora na čijem se području nalaze.

Prijedloge u pisanom obliku građani i svi zainteresirani dostavljaju pripadajućem mjesnom odboru odnosno Gradu Ozlju,

 • osobno (Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj)
 • putem sandučića na pročelju zgrade Gradske uprave
 • e-mailom (grad.ozalj@ozalj.hr)
 • putem obrasca dostupnog tijekom trajanja poziva.

U razmatranje se uzimaju prijedlozi malih komunalnih akcija poznatih predlagatelja (u cilju transparentnosti anonimni prijedlozi neće se razmatrati).

Javni poziv za predlaganje malih komunalnih akcija objavit će se ožujku tekuće godine (iznimno u srpnju 2021. godine zbog planiranja istih za 2022. godinu).

Poziv se objavljuje:

 • na Internet stranicama Grada Ozlja, www.ozalj.hr
 • na oglasnim pločama mjesnih odbora (putem predsjednika vijeća mjesnih odbora).

  O svim prikupljenim prijedlozima malih komunalnih akcija na zajedničkom sastanku raspravljaju predsjednici mjesnih odbora (ispred vijeća mjesnog odbora), predstavnici komunalnih poduzeća te predstavnici Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja, a odluku donose sukladno kriterijima koje će, na prijedlog Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove, većinom glasova usvojiti svi predstavnici.

Tijekom godine održavaju se najmanje dva sastanka svih predstavnika koje saziva gradonačelnik.

Objedinjeni prijedlozi komunalnih prioriteta objavit će se na internetskoj stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr, u rubrici Participativno budžetiranje.

Odabrani komunalni prioriteti koji će se realizirati, s naznakom roka i  zaduženja za realizaciju (plan realizacije malih komunalnih akcija) objavit će se na internetskoj stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr, u rubrici Participativno budžetiranje.

Za svaku prihvaćenu malu komunalnu akciju koja će se realizirati potrebno je:

– izraditi troškovnik

– odrediti zaduženu osobu/odsjek/komunalno poduzeće za realizaciju

– odrediti dinamiku radova/rok za realizaciju

– pratiti i dokumentirati izvođenje

– koordinirati radove s predsjednicima vijeća mjesnih odbora

– izvijestiti o konačnoj realizaciji

– polugodišnje izvijestiti o realiziranim akcijama na internetskoj stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr, u rubrici Participativno budžetiranje kako bi građani mogli pratiti realizaciju.

U nastavku se nalazi Javni poziv i Obrazac za prijavu.

Javni poziv

Obrazac za prijavu – male komunalne akcije

Kategorije
Gradski info Novosti

ISPITIVANJE KAKVOĆE VODE

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije proveo je ispitivanje kakvoće vode za kupanje rijeke Kupe i Dobre. Prema rezultatima ispitanih pokazatelja voda za kupanje rijeke Kupe i Dobre izvrsne je kakvoće.

Uživajte u čistoj vodi i prekrasnoj prirodi.

Rezultati mikrobiološke analize:

Analitičko izvješće – Kupa

Analitičko izvješće – Dobra

Kategorije
Gradski info

Obavijest o II. lavricidnoj dezinsekciji komaraca na području Grada Ozlja

Obavještavamo Vas da će djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije 19. srpnja 2021. godine provesti drugu lavricidnu dezinsekciju komaraca na području Grada Ozlja u 2021. godini.

U privitku se nalaze lokacije koje će akcijom biti obuhvaćene.

OBAVIJEST

Kategorije
Gradski info

Završna prezentacija pilot projekta „Tesla i mi“

Dana 12. srpnja 2021. na završnoj prezentaciji pilot projekta „Tesla i mi“ pod sloganom „Tesline inovacije – svjetske inspiracije“ svečano su uručena priznanja za sudjelovanje u realizaciji dječjem vrtiću Zvončić u Ozlju.

Cilj projekta „Tesla i mi – TIM” – međunarodni kamp za mlade s tehničkom i poduzetničkom idejom pod sloganom „Tesline inovacije – svjetske inspiracije” promoviranje je ostavštine Nikole Tesle te uvođenje inovacija u obrazovni proces (poduzetni STEAM), a inicijatori su udruga Poduzetni i grad Ozalj.

Realizacijom projekta promoviramo ostavštinu Nikole Tesle te doprinosimo uvođenju inovacija u odgojno-obrazovni proces. Udruga kao nositelj projekta, uz podršku Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva, s ciljem afirmiranja poduzetnog STEAM-a okupila je i obrazovne partnere, a to su: Tehničko Veleučilište Zagreb, Europska poslovna škola Zagreb, Institut za obrazovanje za poduzetništvo i Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski. Projekt potiče stvaranje koncepta poduzetnog STEAM-a i to integriranjem tehničkog područja i odgoja i obrazovanja za poduzetništvo.

Uvažavajući postulate kurikularne reforme, kao i sve društvene napore za razvoj odgoja i obrazovanja, na ovaj način se proaktivno uključujemo u integraciju STEAM-područja i poduzetništva i ustanove za rani odgoj i obrazovanje. Projekt se sa svojim vrijednostima, sadržajima i obuhvatnosti sinergijski uključuje i u europski projekt „Kulturna ruta Nikole Tesle“.

Vrijednost i nužnost TIM-a – međunarodnog kampa za djecu i mlade

 • U opuštenoj atmosferi i poticajnom okruženju polaznici s lakoćom i oduševljenjem reagiraju na tehničko-tehnološki poticaj temeljen na imaginaciji djela Nikole Tesle.
 • Uz motivaciju i kvalitetnu edukaciju, djeca neposredno i s lakoćom usvajaju nove tehničko-tehnološke i poduzetničke vještine.
 • Poticajno okruženje, vrsni stručnjaci i pedagozi, motivirana djeca, svi s jednakim žarom unapređuju svoje talente, a zajedničkim radom i druženjem „bruse“ svoje karakterne vrline.
 • Ovakvo okruženje izgrađuje samopouzdanje djece, pridonosi pozitivnoj slici o sebi i svijesti o važnosti usvajanja tehničko-tehnoloških i poduzetničkih znanja te potrebnoj disciplini i redovitosti rada.

Završna prezentacija pilot projekta „Tesla i mi” – međunarodni kamp za mlade s tehničkom i poduzetničkom idejom pod sloganom „Tesline inovacije – svjetske inspiracije” realiziranog u dječjem vrtiću Zvončić u Ozlju te dodjela priznanja djeci, odgojiteljima, pedagoginji i dječjem vrtiću označava početak sustavnog poticanja razvoja i uvođenja sadržaja STEAM područja u rad s djecom predškolske dobi.
Rezultati ovog pilot projekta, kao i izložba dječjih radova „Teslin toranj – izvor električne energije“, poslužit će kao ogledni primjer dobre prakse za sve vrtiće u Republici Hrvatskoj koji će se od jeseni pridružiti projektu.
Podršku projektu dali su gosp. Momir Karin, ravnatelj uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja – MZO te gradonačelnica Ozlja gđa. Lidija Bošnjak.
U programu su sudjelovali, kao domaćin gospođa ravnatelj Vesna Novosel, članovi Udruge Poduzetni, pedagog Petra Milković, voditelj projekta Vitomir Tafra i predsjednica Udruge Poduzetni Marina Tafra.

Informacije o završnom projektu možete pratiti i putem Facebook stranice našeg obrazovnog partnera Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski te na službenoj web stranici udruge Poduzetni: http://www.udruga-poduzetni.hr/novosti/97/.

Kategorije
Gradski info Novosti

Obavijest o I. adulticidnoj akciji suzbijanja komaraca na području Grada Ozlja

Obavještavamo Vas da će djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije 13. srpnja 2021. godine u ranim jutarnjim satima 4:00 -6:30 provesti prvu adulticidnu akciju suzbijanja odraslih komaraca na području Grada Ozlja u 2021. godini.

U privitku se nalaze lokacije koje će akcijom biti obuhvaćene.

OBAVIJEST

Kategorije
Gradski info

NASTAVAK IZDVAJANJA SREDSTAVA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Grad Ozalj i ove školske 2021./2022. godine osigurava sredstva za nabavu radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu te sufinancira nabavu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za srednju školu.

–          Grad Ozalj će financirati radne bilježnice i pripadajuća dopunska nastavna sredstva, za sve učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja.

–           Za učenike OŠ Slava Raškaj Ozalj svi udžbenici i potrebni materijali, učenike će dočekati na školskim klupama, prvog dana nastave.

–          Za sve ostale učenike koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, a ne pohađaju OŠ Slava Raškaj Ozalj, Grad Ozalj će također financirati nabavku u visini 100% ukupnog iznosa kupljenih potrebnih radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, na temelju podnesenog zahtjeva prema Gradu Ozlju (uz priložen račun za kupljeni materijal).

–          Za učenike srednjih škola sa područja Grada Ozlja u školskoj godini 2021./2022., Grad Ozalj će sufinancirati nabavku udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u obliku novčane naknade do maksimalno 500,00 kn po učeniku, na temelju podnesenog zahtjeva prema Gradu Ozlju, a prema dostavljenom računu za kupljene udžbenike za nastavne predmete, za određeni razred.

– Molimo roditelje da čuvaju račune i da podnesu zahtjev Gradu Ozlju, koji se može podnijeti od 01. kolovoza do 30. listopada 2021. godine

 • u prilogu OBRASCI :

Zahtjev – Osnovna škola

Zahtjev – Srednja škola