Zakoni i odluke

Zakoni i odluke

Jedinstveni upravni odjel 
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti
 • Zakon lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17)
 • Zakon o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 16/17, 130/17)
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Grada Ozlja – VIŠE
Odsjek za urbanizam i komunalne poslove
Odsjek za financije, proračun i gospodarstvo
 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 124/14, 115/15 i 87/16)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN120/13)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 102/17)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15 i 2/17)
 • Zakon o udrugama (NN 74/14)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
 • Zakon o poljoprivredi (NN 30/15),
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/088/1030/1489/14152/14)

RAZNE ODLUKE

 

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Ozlja u razdoblju od rujna 2019. do lipnja 2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Ozlja u razdoblju od rujna 2019. do lipnja 2020.

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata sa područja Grada Ozlja za akademsku 2019.-2020. godinu

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (18. prosinac 2018. g)
Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (03. rujan 2018. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (05. lipanj 2018. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (27. veljača 2018. g.)
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (05. prosinac 2017. g.)


Odluka o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora


Odluka o komunalnom redu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (11. srpanj 2013. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (23. veljača 2015. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (31. ožujak 2015. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (30. siječanj 2018. g.)


Odluka o komunalnoj naknadi (29. siječanj 2019. g.)


Odluka o komunalnom doprinosu (29. siječanj 2019. g.)

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama(5. lipanj 2018. g)


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (30. siječanj 2018. g.)

Odluku o mjerama za sprješavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Ozlja (30. siječanj 2018. g.)


Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine


Odluka o povjeravanju poslova uprave i održavanje groblja putem ugovora Pogrebnim društvima
Odluka o povjeravanju poslova uprave i održavanja groblja putem ugovora AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj


Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja (25. studeni 2005. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Ozlja (19. prosinac 2005. g.)
Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja (31. siječnja 2017. g.)
Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Ozlja (5. prosinac 2017.g)


Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja u 2015. godini
Odluka o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ozlja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ozlja

Odluka o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora na području grada Ozlja
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ozlja


Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Ozlja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Ozlja


Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Ozlja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti


Odluka o imenovanju radne grupe za izradu Strategije razvoja Grada Ozlja za razdoblje od 2015. do 2020. godine


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika zaposlenih u gradskoj upravi Grada Ozlja

______________________________________________________________________________________________________________________________________