Ured

Odluke gradonačelnica

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Etički kodeks gradske uprave Grada Ozlja


Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) i članka 43. Statuta Grada Ozlja  (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj
7/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja,  donosi

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja (sa svim izmjenama)

Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2019. godinu

Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2018. godinu

Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2017. godinu

Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2016. godinu

Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2015. godinu

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u 2019. godini

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u 2018. godini

Plan prijema za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2017. godinu

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u 2016. godini


Odluka o odabiru ponuditelja za izradu dijela izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Odluka o odabiru ponuditelja za izradu elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom vezanog uz izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Sukladno Mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Broj: 711-I-1126-M-144/17-02-18 od 12. srpnja 2017. godine objavljuju se zapisnici s nagodbama zaključenima pred Uredom državne uprave u Karlovačkoj županiji  19. rujna 2017.

Branka Malic 26


Popis poslovnih subjekata koja podliježu ograničenjima

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa