SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Grad Ozalj poziva studente visokih učilišta koji imaju prebivalište/boravište na području Grada Ozlja da se prijave za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) za 2019./2020. akademsku godinu.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti redoviti studenti koji pohađaju visoka učilišta izvan Karlovačke županije.

Sufinanciranje troškova prijevoza studenata s područja Grada Ozlja utvrđuje se za razdoblje od 01. listopada 2019. godine do 30. lipnja 2020. godine, a izvršit će se mjesečnim uplatama na žiro račun korisnika, do visine osiguranih sredstava u Proračunu.

JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA)
REDOVITIM STUDENTIMA ZA 2019./2020. AKADEMSKU GODINU
VIŠE…

OBRAZAC