Statut grada Ozalj

Statut grada Ozalj

KLASA: 012-03/18-01/01/ URBROJ: 2133/05-01-18-02

Ozalj, 26. veljače 2018.g.
Na temelju članka 20. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja
(”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 1/18), Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na
svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. veljače 2018.g., utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada
Ozlja.
Pročišćeni tekst Statuta Grada Ozlja obuhvaća Statut Grada Ozlja (”Službeni glasnik”
Grada Ozlja broj 5/09) te njegove izmjene i dopune objavljene u ”Službenom glasniku” Grada
Ozlja broj 1/13, 2/13, 7/13 – pročišćeni tekst i 1/18.
Predsjednica
Odbora za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost
Nada Diković, dr.med.vet.

5 downloads 1.0 admin 24-05-2019 15:51