Poslovnik gradskog vijeća

Poslovnik gradskog vijeća

KLASA: 011-01/18-01/01 URBROJ: 2133/05-01-18-2

KLASA: 011-01/18-01/01
URBROJ: 2133/05-01-18-2
Ozalj, 26. veljače 2018.g.
Na temelju članka 23. Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 1/18), Odbor za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost na svojoj 2. sjednici održanoj dana 26. veljače 2018.g., utvrdio
je pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja.
Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja obuhvaća Poslovnik Gradskog
vijeća Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 5/09) te njegove izmjene i dopune
objavljene u ”Službenom glasniku” Grada Ozlja broj 1/13, 2/13, 6/13, 7/13 –pročišć., 5/15, 1/18).

4 downloads 1.0 admin 24-05-2019 16:03