ODLUKA O PRIVREMENOJ ORGANIZACIJI RADA JUO GRADA OZLJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 2/18 – pročišćeni tekst, 1/20) te preporuke Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, zamjenik gradonačelnice Grada Ozlja donosi

Odluku o privremenoj organizaciji rada JUO Grada Ozlja