Naputak o provođenju noćnog rekreacijskog ribolova na području Karlovačke županije

Na temelju zaprimljenog Naputka o provođenju noćnog rekreacijskog ribolova na području Karlovačke županije, KLASA: 810-01/20-04/02, URBROJ: 2133/1-01-01/02-20-110 od 04. svibnja 2020. godine, a koji se odnosi i na Športsko ribolovno društvo Ozalj, u prilogu Vam dostavljamo navedeni Naputak:

Naputak o provođenju noćnog rekreacijskog ribolova na području Karlovačke županije