Gradu Ozlju odobrena sredstva za “SMART – CITY” projekte

Stigle su Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezano za javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova i općina“. Grad Ozalj je na javni poziv prijavio dva projekta: Implementacija e-Obrazaca i e-pisarnice te Implementacija webGIS ukupne vrijednosti 732.062,50 kn.

Oba projekta su prihvaćena i odobrena te su potpisani Ugovori gdje je udio sufinanciranja Fonda 40% po pojedinačnom projektu, tj. ukupno 292.825,00 kuna.

Projekt Implementacije webGIS programskih modula sadrži područja: evidenciju nekretnina, zemljišta i objekata javne infrastrukture od važnosti za upravljanje Gradom (kuće za odmor, poljoprivredna zemljišta, gradski projekti, katastar vodova, javna rasvjeta, turistički objekti i smještajni kapaciteti, biciklističke i pješačke staze); upravljanje održavanjem javne infrastrukture; sudjelovanje građana u prijavi komunalnih i inih nedostataka i  javni prikaz prostornih podataka na web stranici Grada. Navedena rješenja čine jedinstvenu cjelinu u kreiranju suvremene digitalne evidencije javne infrastrukture uz prikaz na javnom portalu, što uz uključivanje građana u rješavanje nedostataka javne infrastrukture omogućuje integrirano upravljanje gradom i gradskim uslugama. Realizacijom ovog projekta izravno ili neizravno ostvaruju se ciljevi kao što su: održivi razvoj, učinkovito građenje, održavanje i korištenje infrastrukture, formiranje učinkovite infrastrukture, primjena energetske učinkovitosti i poboljšanje kvalitete života građana. Visina investicije je višestruko opravdana budući da utječe na sve građane grada  (i šire) koji imaju pristup internetu te pruža potporu ostalim strateškim projektima Grada.

Projekt Implementacije e-Obrazaca  i e-pisarnice omogućit će se jednostavnija, efikasnija i jeftinija potpora u automatizaciji poslovnih procesa baziranih na obrascima koji će zamijeniti obrasce koji se trenutno koriste u papirnatom formatu, kako interno tako i prema vanjskim subjektima (fizičkim i pravnim). Projekt ima za cilj značajno urediti, unaprijediti, olakšati i ubrzati usluge koje Grad pruža građanima Ozlja. Digitalizirat će se i pisarnica koja služi za digitalno urudžbiranje predmeta i dokumenata te kao centralizirana evidencija radnih dokumenata i skenirane arhive ubrzava rad i komunikaciju službenika, čime se postiže efikasan i transparentan rad javne uprave.

Planirani rok za implementaciju novih sustava je do kraja 2020. godine.

Na natječaju FZOEU-a prošlo 19 gradova – za 28 smart-city projekata dobili 4,2 milijuna kuna