Grad Ozalj

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog Plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)

Na temelju članaka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja, 03/21 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja je na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. rujna 2022. godine donijelo je

Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja – UPU1