Grad Ozalj

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/22), Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2022.godini

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Ozlja

Upute za prijavitelje

Opisno izvješće realiziranog programa

OBRAZAC PRORAČUNA

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac za male potpore

OBRAZAC PROR-POT

Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave Ozalj

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Upute za korisnike aplikacije

Link za registraciju novih korisnika:

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu korisnika:

https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

podrska@som-system.com