Grad Ozalj

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U E – SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine” broj 140/09), Grad Ozalj upućuje

J A V N I  P O Z I V
ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ozlja
i
Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju rudina i ulica na području Grada Ozlja

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe možete uputiti putem obrazaca koji su dostupni uz Nacrte dokumenata.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu sanja.miksic@ozalj.hr zaključno do 14. siječnja 2018. godine.

VIŠE