STRATEGIJE


Strategija razvoja Grada Ozlja 2016. – 2020.
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja 2016. – 2020.


PLANOVI


PLANOVI SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Plan savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2017.

II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2017.

III. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2017.

Plan savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2018. godinu


PLANOVI UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja (15. rujna 2016. g.)

Plana upravljanja imovinom Grada Ozlja za 2016. godinu (19. prosinca 2016. g.)

PLANOVI KLASIFIFIKACIJE OZNAKA

Plan klasifikacije oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Grada Ozlja


PLANOVI DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE GRADA OZLJA

Provedbeni plan dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Ozlja za 2016. godinu


PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM GRADA OZLJA

Plan gospodarenja otpadom Grada Ozlja za razdoblje 2009. – 2016. godine

Odluka kojom se utvrđuje da za Plan gospodarenjem otpadom Grada Ozlja za razdoblje 2018.-2023. g. nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš


PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD OPASNOSTI, NASTANKA I POSLJEDICA KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA

Plan zaštite i spašavanja Stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća

Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za Grad Ozalj

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Ozalj

Odluka o izmjenama i dopunama Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Ozalj


PLANOVI MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA I DOJAVE

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave (20. travnja 2015. g.)

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave (29. ožujak 2015. g.)


PLANOVI KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA MOGUĆU ŽURNU IZRADU PROSJEKA I PROBIJANJA PROTUPOŽARNIH PUTOVA RADI ZAUSTAVLJANJA ŠUMSKIH POŽARA

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za moguću žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara (20. travanj 2015. g.)

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za moguću žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara (29. ožujak 2015. g.)


PROVEDBENI PLANOVI UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA OZLJA 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2018. godinu

Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2017. godinu

Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2016. godinu

Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2015. godinu


GODIŠNJI PLANOVI RAZVOJA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Godišnji Plan razvoja civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2016. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu


PLANOVI RADA ZIMSKE SLUŽBE

Plan rada zimske službe za 2015./2016. godinu

Plan rada zimske službe za 2016./2017. godinu

Plan rada zimske službe za 2017./2018. godinu


PLANOVI AKTIVNOSTI “GRAD OZALJ” – PRIJATELJ DJECE

Izvedbeni Plan aktivnosti “Grad Ozalj – prijatelj djece” za 2015. godinu

 PROGRAMI


Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja 

– Odluka o financirnju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2018./19.

– Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike srednjih škola s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2018./19. 


Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja u 2018. godinu

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području grada Ozlja za 2015. godinu
Godišnji Program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Ozlja za 2016. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini

Program izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program javnih potreba u vatrogastvu za 2018. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018. godinu

Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

Program potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2018. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davnja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini

Program utrška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godinu

Program potpora u turizmu na području Grada Ozlja za 2018. godinu

Program potpora u turizmu na području Grada Ozlja za 2017.g.