PLANOVI


Plan savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2017.

II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2017.


Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja (15. rujna 2016. g.)

Plana upravljanja imovinom Grada Ozlja za 2016. godinu (19. prosinca 2016. g.)


Plan klasifikacije oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Grada Ozlja


Provedbeni plan dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Ozlja za 2016. godinu


Plan gospodarenja otpadom Grada Ozlja za razdoblje 2009. – 2016. godine


Plan zaštite i spašavanja Stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća

Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za Grad Ozalj

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Ozalj

Odluka o izmjenama i dopunama Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Ozalj


Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave (20. travnja 2015. g.)

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave (29. ožujak 2015. g.)


Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za moguću žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara (20. travanj 2015. g.)

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za moguću žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara (29. ožujak 2015. g.)


Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2017. godinu

Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2016. godinu

Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2015. godinu


Godišnji Plan razvoja civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2016. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu


Plan rada zimske službe za 2015./2016. godinu

Plan rada zimske službe za 2016./2017. godinu


Izvedbeni Plan aktivnosti “Grad Ozalj – prijatelj djece” za 2015. godinu

Plan prijema za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2017. godinu PROGRAMI


Socijalni program Grada Ozlja za 2014. godinu

Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja u 2017. g.

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području grada Ozlja za 2015. godinu
Godišnji Program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Ozlja za 2016. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini

Program izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. g.
Program izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. g.
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Program javnih potreba u vatrogastvu za 2017.g.
Program javnih potreba u vatrogastvu u 2016. godini

Program javnih potreba u kulturi za 2017. g.
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017. g.

Program javnih potreba u sportu za 2017. g.

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017. g.

Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. g.
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

Program potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2017. g.
Program potpore u poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2016. godinu

Program utrška sredstava šumskog doprinosa u 2017. g.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
Program potpora u turizmu na području Grada Ozlja za 2017.g.


STRATEGIJE


Strategija razvoja Grada Ozlja 2016. – 2020.
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja 2016. – 2020.