Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Etički kodeks gradske uprave Grada Ozlja


Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) i članka 43. Statuta Grada Ozlja  (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj
7/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja,  donosi

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja (sa svim izmjenama)

Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2018. godinu

Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2017. godinu

Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2016. godinu

Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2015. godinu

Plan prijema za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2017. godinu

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u 2016. godiniOdluke

Odluka o sufinanciranju radova na modernizaciji nerazvrstane ceste – odvojak Lipšinić – Trdin, Zajačko Selo

Odluka o sufinanciranju radova na modernizaciji nerazvrstane ceste odvojak Vuljanić – Lukežić, Karlovačka cesta

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Ozlja u razdoblju rujan – prosinac 2016.

Odluka o financiranju troškova posebnog linijskog prijevoza učenika osnovne škole – iznad standarda

Odluka o odabiru ponuditelja za izradu dijela izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Odluka o odabiru ponuditelja za izradu elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom vezanog uz izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj