Poslovnik Gradskog vijeća

Na temelju članka 37. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 33. Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2015. godine, donijelo je

 POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja
VIŠE